Publikacje

Prof. UW dr habilitowany Krzysztof Szamałek

Publikacje i dorobek naukowy

I. Publikacje własne

 


1981
Szamałek K.: Skład mineralny i właściwości ceramiczne iłołupku karbońskiego z Mikołowa. Ceramika
        Budowlana nr 9, 1981, s.186-193.
Szamałek K.: Transformacja muskowitu w kaolinit w złożu „Andrzej” w Żarowie. Kwart.Geol., t.25,
        nr 1, 1981, s.25-30.
1983
Szamałek K.: Charakterystyka mineralogiczna dolnotriasowych surowców ilastych ze Skoków (Góry
        Świętokrzyskie). Kwart.Geol. t.27, nr 1, 1983, s.69-85.
Szamałek K.: Wpływ szybkości wypalania surowców ilastych na skład mineralny, własności   technologiczne i  fizyczne tworzywa ceramicznego. Mat. II Krajowej konferencji „Minerały i surowce ilaste” 7-9.09.1983 Kraków, s.69.
1984
Szamałek K.: Ochrona prawna i racjonalne wykorzystanie kopalin towarzyszących. Prz.Geol. nr 2,1984, s.105-107.

1986
Szamałek K. (Editor) Mineral deposits of the Cracow Upland. 1986
Szamałek K.: Contribution of southern Poland deposits to the economy of Poland. W: Mineral deposits
        of the Cracow Upland. 1986 Uniwersytet Warszawski.

1988
Szamałek K.: Prawno-geologiczne aspekty wydobycia podmorskich zasobów mineralnych. Prz.Geol. nr 9    (425), 1988, s.537-541.
Szamałek K.: Baranowskie gliny kamionkowe. Mat. III Krajowej Konf. „Minerały i surowce ilaste” 6-8.09.1988 W-wa, str.85
Szamałek K.: Fatum czy dobrodziejstwo - o polskiej gospodarce surowcami mineralnymi. Prz.Tygodniowy nr 44 (344), 1988.
1989
Szamałek K.: Właściwości surowcowe na tle litologii skał ilastych triasu dolnego w północno-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Biul.PIG, nr 361, 1989, s.55-106.

1990
Szamałek K.:  Doroczna konferencja poświęcona minerałom ilastym. Prz.Geol. nr 1, 1990, s.47

1991
Szamałek K.: Badania izotopowe pizolitowych kaolinów z okolic Assuanu (Egipt). Prz.Geol. 9 (461),
        1991, str.420-422.
Szamałek K.: Lithology vs raw material properties of Lower Triassic clays from Central Poland. Proc.7th Euroclay Conf. Dresden, 1991, s.1039-1043.
Szamałek K.: W 40-lecie pracy naukowej docent Eugenii Zimnoch. Prz.Geol. nr 7-8, 1991, s.3.

1993
Szamałek K. (Edytor) Przewodnik do ćwiczeń terenowych z geologii złóż z elementami górnictwa i ochrony środowiska. Uniwersytet Warszawski 1993.
Rozdziały:     Zjawiska krasowe w południowej części Wyżyny Krakowskiej.
        Stare Gliny
        Sławków
1995
Szamałek K.: Dziś i jutro polskiej geologii - próba diagnozy. Prz.Geol. nr 10, vol.43, 1995, s.824-826.
Szamałek K.: Aktualne kierunki polityki surowcowej państwa. Gór. Odkryw. Nr 6, 1995, s.3-6.
Szamałek K.: Geoindustrial policy of the Republic of Poland. In: Past and Present in the Geoindustry and         Geoadministration of former COMECON Countries. Workshop-Procc. 28-29 September 1995, s.44-50.
Szamałek K.: Geolodzy nie odkryli. Prz. Tech. Nr 23, 1995, s.6-7.
Szamałek K.: Polityka resortu w dziedzinie ochrony środowiska geologicznego. Kartograficzne metody badań a sporządzanie ocen ekologicznych środowiska naturalnego. Konferencja Pułtusk 27-28 listopada 1995 r.
Geologia dla autostrad. Rzeczpospolita nr 101, 1995, s.II.
Szamałek K.: Ostra walka o przyszłość. Prz.Geol. nr 9, vol.43, 1995, s.720.
Szamałek K. : Od Bałtyku po gór szczyty... Prz.Geol. nr 10, vol.43, 1995, s.820.
Szamałek K.: Czy potrzebne są certyfikaty w geologii? Prz.Geol. nr 11, vol.43.,1995, s.904.
Szamałek K.: Jak żona Cezara... Prz.Geol. nr 12, vol.43, 1995, s.984.
Szamałek K. , 1995: - Geologia dla autostrad. Rzeczpospolita nr 101, 1995, s.II.

1996
Szamałek K.: Concession policy in Poland. Oil and Gas News. Nr 6, 1996,  s.15-17.
Szamałek K.: Origin and mineralogy of the Cracow-Silesia Pb-Zn deposits. Second workshop on variscan metallogeny Ctacow-Wrocław-Warsaw. 18-19 July 1996, Poland. Materials.
Szamałek K.: - Welcome address on behalf of the Polish Government. Procc. 5th Inter.Congress on Applied Mineralogy in the Minerals Industry. Warsaw 2-5 June 1996. s.7.
Szamałek K:  - Planowanie przestrzenne. Prz.Geol. nr 1, vol.44, 1996, s.2.
Szamałek K.: -  Kilka słów o Przeglądzie Geologicznym. Prz.Geol. nr 2, vol.44, 1996, s.98.
Szamałek K.:  - Zagospodarowanie energii geotermalnej. Prz.Geol. nr 3, vol.44, 1996, s.194.
Szamałek K.: - Finansowanie prac geologicznych - trudny problem wyboru. Prz.Geol.nr 5, vol.44, 1996, s.410.
Szamałek K.: -   Problemy gospodarki wodnej. Prz.Geol. nr 6, vol.44, 1996, s.522.
Szamałek K.: -  Bezcenna informacja. Prz.Geol. nr 11, vol.44, 1996, s.1062.

1997
Szamałek K.: The programme of deep geophysical and geological researches in Poland. Nafta-Gaz, nr 10, 1997    p.6-11.
Szamałek K.: Strategia gospodarki wodnej Polski. Zeszyty Naukowe PAN „Człowiek i środowisko”, nr 17, 1997,  „Użytkowanie a ochrona zasobów wód powierzchniowych w Polsce” s.33-45.
Szamałek K: -  Strategia gospodarowania wodą w Polsce. Prz.Geol. nr 1, vol.45, 1997, s.2.
Szamałek K:  - Nowe perspektywy i nadzieje. Prz.Geol. nr 3, vol.45, 1997, s.226.
Szamałek K:  - Konieczność i możliwości wykorzystania odpadów przy budowie autostrad. Prz.Geol. nr 5, vol. 45, 1997, s.434
Szamałek K: -  Nowe badania w basenie polskim. Prz.Geol. nr 6, vol. 45, 1997.
Szamałek K.: -  Geologiczna implikacja prawa wodnego. Prz.Geol. nr 7, vol.45, 1997.
Szamałek K.:  - Powódź - lipiec 1997. Prz.Geol. nr 9, vol.45, 1997, s.834.
Szamałek K.: -  Prace geologiczne - konieczność nowej definicji. Prz.Geol. nr 10/1, vol.45, 1997, s.938.
Szamałek K.:  - Finis coronat opus. Prz. Geol. Nr 11, vol.45, 1997, s.1116.
Szamałek K. 1997: - A-2 za Piasecznem. Przegląd ekologiczny (dodatek do Przeglądu Tygodniowego) nr 9(9) s.19-20.


1998
Szamałek K.: Powodziowy syndrom Titanica. Prz.Tyg. nr 27 (800) ,1998, str.8-9.
Szamałek K.: Oder flood’97 - Lessons learnt in Poland. Proc.Conf. PIK Potsdam 18 May 1998. Report, nr 48, s.21-25.
Szamałek K.: Program głębokich badań geofizycznych i geologicznych w Polsce. Nafta-Gaz. Nr 3  1998, s.93-97.1999
Szamałek K.:  Prawne regulacje stanów nadzwyczajnych i rola mediów. in: Współczesne problemy ekstremalnych zagrożeń środowiska. (M.Maciejewski - Editor) IMGW Warszawa 1999, p.99-104.

2000
Szamałek K.: Wnosimy do Unii bogactwo świata przyrody.  Środowisko nr 7 (175). 2000, S.4-8.
Szamałek K.: Strategic importance of cooperation between Poland and Azerbaijan. Oil and Gas News. vol.10, Special Issue, 2000, p.31-33.
Szamałek K.: The Azerbaijan-Ukraine-Poland pipeline and its importance for diversification of crude oil supply to Poland. Oil and Gas News, vol. 10, Special Issue, 2000, p.87-91.
Szamałek K. : II Światowe Forum Wody Haga. Gospodarka Wodna nr 5, 2000, s.196-197.
Szamałek K.: The Great Flood of 1997 in Poland: The Truth and Myth. In: Flood Issues in Contemporary Water Management. J. Marsalek et al. (edts), Kluwer   Academic Publishers, 2000, p. 67-74.
Szamałek K.: Perspektywy wykorzystania odpadów przy budowie autostrad. Gospodarka odpadami nr 2(4), 2000, s.XX-XXII.

2001
Szamałek K.: - Kopaliny towarzyszące – wydobywanie, składowanie i zbywanie w świetle obowiązującego prawa. Górn. Odkryw. XLIII, nr 2-3, 2001, s. 1 – 9.
Szamałek K.: - Studium opłaty eksploatacyjnej w gospodarce złożem kopaliny. Wyd. Naukowe Scholar, 2001, 130 s.

2002
Szamałek K.: - O potrzebie definicji kopaliny. Górn. Odkrywk. XLIV, nr 2/3, 2002, s. 5-7.
Szamałek K.: - Funkcje opłaty eksploatacyjnej. Mat. XII Konf. „Aktualia i perspektywy gospodarki odpadami mineralnymi” Świeradów Źdrój 26-28 czerwca 2002. PAN IGSMiE, s.273-282.

2003
Szamałek K.: - Finansowanie zadań geologicznych w latach 2001-2003. Prz.Geol.t.51, nr 9, 2003, s.706.
Szamałek K.: - Państwowa służba geologiczna. Prz. Geol. Nr 5, 2003, s.354.
Szamałek K. – Gospodarcza funkcja opłat eksploatacyjnych. Prz. Geol. Nr 6, 2003, s.442.
Szamałek K. – Koncesje na poszukiwanie bursztynu. Prz.Geol. nr 11, 2003, s.906.
Szamałek K.: - Europejscy geolodzy w Polsce. Prz.Geol. nr 10, 2003, s.806.
Szamałek K.: - Geologiczne deja vu.. Prz.Geol. nr 4 2003, s.269.


2004
Szamałek K. – Polish geology – tradition and experience. Prz.Geol. vol.52, No 8/2 2004. P.706.
Szamałek K. – International research project on gas hydrates: Hydrates in Oceans – Programme of Exploration (HOPE). Prz. Geol. Vol.52, No 8/2 2004. P.813-816.
Szamałek K 2004.: - Universalism and holism in ecology. Dialogue and Universalism. Nr 3-4, 2004, s.163-170.
2005
Szamałek K. 2005:- Analiza funkcjonowania nowego systemu opłaty eksploatacyjnej. Prz. Geol. Vol. 53, nr 4, 2005, s.311-319.
Szamałek K. 2005: - Finansowanie zadań geologicznych. Prz. Geol. Vol. 53, nr 2
Szamałek K. 2005: - „Instrumenty wsparcia inwestycji odnawialnych źródeł energii”. Mat.  II Międz. Konf. Procesorów Energii „ECO-EURO-ENERGIA”  7-8 czerwca 2005 , s.127-134. + referat
2006
Szamałek K. 2006: - Geologiczno- gospodarcze aspekty nielegalnej eksploatacji kopalin. Mat. XVI Konf. „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”, IGSMiE PAN Kraków, s.7-16.
Szamałek K. 2006: - Perspektywy zagospodarowania kopalin oceanicznych. W: Stosunki Międzynarodowe nr 3-4 (t.34), 2006,s.33-64.
2007
Szamałek K. 2007: - Kopaliny i surowce mineralne w świetle teorii zasobów naturalnych. Mat. XVII Konf. „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”, IGSMiE PAN Kraków, s.327-334.
Szamałek K. 2007: - Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi. PWN Warszawa.

2008
Szamałek K. 2008: - Cykle koniunkturalne a strategie działania w sektorze mineralnym. Gosp.Sur.Min. t. 24, z.2/4, s.51-64.
Szamałek K. 2008: - Wprowadzane a pożądane zmiany w prawie geologicznym i górniczym. Gosp.Sur.Min., t.24, z.4/4, s.417-425.

 

 


         & nbsp;       II. Publikacje we współautorstwie


1985
Mizerski W., Szamałek K.: Charakterystyka geologiczno-surowcowa kelowejskich skał ilastych kry lodowcowej w rejonie Gołaszyna k.Łukowa. Kwart.Geol. t.29, nr 2, 1985, s.369-392.

1986
Szamałek K., Barczuk A.: Przeobrażenia mineralne skał ilastych pod wpływem temperatury. Arch.Min.t.XLI, z.2, 1986, s.101-118.
Wyrwicki R., Szamałek K.: Litologia i własności surowcowe baranowskich glin kamionkowych. Kwart.    Geol. T.30, nr 3-4, 1986, s.533-558.
Szamałek K., Youssef El Sayed A.A: Mineralogia i geneza kaolinu z Gebel el Dehasa (środkowo-zachodni Synaj, Egipt)  1988 s.68 W: Mat. III Krajowej Konf. „Minerały i surowce ilaste” 6-8.09.1988 W-wa.


1990
Speczik S., Szamałek K.: Warunki kompleksowego wykorzystania złóż surowców mineralnych. Materiały Konferencji „Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego w badaniach Uniwersytetu Warszawskiego”, 1990, s.75-92.
Szamałek K., El Sayed A.A.Yousseff: Kaolin deposits at west-central Sinai, Egypt. I. Kaolin of Gebel El Dehasa. Arch.Min. t.XLV, z.1-2, 1990, s.99-110.
1991
Barczuk A., Szamałek K., El Sayed A.A.Youssef:  Lateritic pisolitic kaolin of Aswan area, Egypt. Abst.    Eurolat,91, 5th Int. Meeting. August 23/24 1991, Berlin, str.22-26.
1992
Mizerski W., Szamałek K.: Surowce mineralne na dnie oceanu. Nauka dla wszystkich, nr 451, 1992, PAN Oddz.    Kraków.

1993
Szamałek K., Barczuk A., El Sayed A.A.Yousseff: Genesis and mineralogy  of lateritic kaolin at Aswan area (SW Egypt). Arch.Min., t.XLIX, z.2, 1993, s.81-97.
1994
Szamałek K., Speczik S.: Możliwości zastosowania krajowych surowców ilastych do utylizacji odpadów galwanicznych. Abst. I Konf. Biomateriały, materiały w ochronie zdrowia i środowiska.5-7.09.1994 Kraków, s.57.

1995
Kotliński R. & Szamałek K.: Pierwsza sesja Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego ONZ. Jamajka, 27.02-17.03.1995. Prz. Geol. Nr 7, 1995, s.609-611.
Szamałek K. & Speczik S.: Możliwości zastosowania krajowych surowców ilastych do utylizacji odpadów galwanicznych. Spraw. Pos. Kom. Nauk. PAN Kraków t. 38/2, 1995, s.85-86.
Szamałek K. & Speczik S.: Możliwości zastosowania krajowych surowców ilastych do utylizacji odpadów galwanicznych. Pr. Kom. Nauk Ceram. Ceramika nr 446 Pol.Biul.Ceram., 1994 nr 8, s.341-346.

1997
Barczuk A., Szamałek K., Wyrwicki R.:Porcellanites from the „Turów” lignite open pit mine (Zittau basin, SW Poland). Proc. 5th Int.Cong.Applied Mineralogy 2-5.06.1996, s.422-426.

1998
Depowski S., Kotliński R., Ruhle E., Szamałek K.: Surowce mineralne mórz i oceanów. Pod red.Kotliński R., Szamałek K. Wyd.Naukowe Scholar. 1998, S.384.
Kotliński R., Szamałek K.: Pojęcie i podział zasobów oceanicznych. w: Surowce mineralne mórz i oceanów. s.17-28.
Szamałek K., Kotliński R.: Podstawy prawne wykorzystania kopalin oceanicznych. Ibidem s.28-39.
Kotliński R., Szamałek K.: Prognoza zagospodarowania złóż konkrecji polimetalicznych. Ibidem: s.185-210.
Kotliński R., Szamałek K.: Polimetaliczne rudy siarczkowe i iły metalonośne. Ibidem: s.210-224.
Kotliński R., Szamałek K.: Kobaltonośne naskorupienia manganowe. Ibidem: s.224-228.
Kotliński R., Szamałek K.: Geneza i występowanie rozsypiskowych złóż minerałów ciężkich. Ibidem: s.228-238.
Ruhle E., Szamałek K.: Złoża kamieni szlachetnych. Ibidem: s.294-300.
Szamałek K.: Substancje uzyskiwane z wody morskiej. Ibidem: s.301-307.
Kotliński R., Szamałek K.: Geologia i kopaliny Morza Bałtyckiego. Ibidem: s.307-324.
Szamałek K., Kotliński R.: Polskie badania geologiczne w ramach współpracy międzynarodowej. Ibidem: s. 329-333.

1999
Kundzewicz Z., Szamałek K., Kowalczak P.: The Great Flood of 1997 in Poland. Hydrol.. Sci. J. Vol.44 (6) December 1999 p. 855-870.
Szamałek K., Kowalczak P.: Rola mediów w stanach nadzwyczajnych. Materiały V Kraj. Konf.Gospodarki Wodnej – „Gospodarka wodna w warunkach reformy państwa”, Ustroń 12-14.X.1999, s.14-19.

2000
Szamałek K., Jędrzejewska A.: Analiza funkcjonowania systemu opłat eksploatacyjnych. Prz. Geol. Vol. 48, Nr 5, 2000, s.392-395.
Szamałek K., Piekarska B.: Znaczenie wód dla bezpieczeństwa ekologicznego. w: Współczesne problemy ekstremalnych zagrożeń środowiska. Mat. II Ogólnopolskiej Szkoły Jachranka 6-8.11.2000, s.107-113. IMGW

2001
Kotliński R. & Szamałek K. (edts) – Mineral resources of the seas and oceans, COMRA (w języku chińskim),
autorzy S.Depowski, R.Kotliński, E.Ruhle, K.Szamałek, 2001.

2003
Szamałek K., Jędrzejewska A., Wiśniewski W.: - Zmiana funkcji opłaty eksploatacyjnej w prawie geologicznym i górniczym. Górnictwo Odkrywk. Nr 6/2003, s.9-12.
Radziejewska T., Szamałek K.& Kotliński R. – Marine environment in the IOM Area (Clarion-Clipperton Region, Subtropical North-East Pacific): Current knowledge and Future Needs.The 5th (2003) ISOPE Ocean Mining Symposium Tsukuba Japan September 15-19 2003, p.188-194.

2004
Górecki W. & Szamałek K. 2004: - Możliwości rozwoju poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce w świetle polityki koncesyjnej państwa oraz działalności Polskiego Górnictwa Naftowego i gazownictwa.  Polish Journal of Mineral Resources vol.8/2004, s. 24-38.
Domżalski J., Górecki W., Mazurek A., Myśko A., Strzetelski W., Szamałek K. 2004: - The prospects for petroleum exploration in the eastern sector of Southern Baltic as revealed by sea bottom geochemical survey correlated with seismic data. Prz.Geol. vol.52, no 8/2 2004, p.792-800.
Szamałek K., Kowalczak P. 2004: - Cooperation of crisis services with media during flood events, Seminar on flood prevention, protection and mitigation (Berlin, 21-22 June 2004), Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, Conference room paper MP.WAT/SEM.3/CRP. Nr 6, p. 2-5.

2006
Szamałek K. & Nowicki M. 2006: - Wspieranie energetyki solarnej ze środków Ekofunduszu. Zeszyty Nauk. Polit.Rzeszowskiej nr 229, z.40, mat. I Międz. Konf. Energii Słonecznej i budownictwa ekologicznego; Energia odnawialna – Innowacyjne idee i technologie dla budownictwa, Solina 17-20 maja 2006, str. 493-498.
Szamałek K. & Nowicki M. 2006: - Ekologiczne i ekonomiczne problemy współspalania biomasy. Mat. II Międz. Konf. Eco-Euro-Energia Bydgoszcz 7.06.2006 str.305-308.
Szamałek K., Janota-Bzowski J., , Popiołek M., Szymczak D. 2006 - “Innovative funding of solar & biomass projects”
Proceedings of Word Suistainable Energy Days Conference 1-3.03.2006 Wels Austria.
Szamałek K., Kapuściński J. 2006: – Uwarunkowania prawne koncesji na poszukiwanie i eksploatację wód termalnych. W:–, „Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim” (W.Górecki red.) 2006, rodz.4, s. 125-129. Min.Środowiska, AGH.
Kuźniak T., Szamałek K. 2006: – Ocena ryzyka inwestycyjnego i przeszkody w rozwoju przedsiębiorczości opartej na energii geotermalnej. – W: „Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim” (W.Górecki red.) 2006, rodz.5 s.129-137. , Min.Środowiska, AGH.
Szamałek K., Sapińska-Śliwa A. 2006: – Finansowanie projektów geotermalnych w Polsce i Unii Europejskiej.  W:–, „Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim” (W.Górecki red.) 2006, rodz.6, s.139-143. Min.Środowiska, AGH.

2007
Piekarska B., Szamałek K., Samoliński B. 2007: - Analiza czynników środowiskowych a epidemiologia choró b alergicznych u dzieci. Mat. VIII Konf. Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej Wrocław 19-21 października 2007, s.30-31.

2009

Mizerski W., Szamałek K. 2009: - Geologia i surowce mineralne oceanów.PWN Warszawa.

Różne


1995
Szamałek K. 1995: - Geologia w programie budowy autostrad. Rzeczpospolita  nr 101 (4054) dodatek autostrady s.II.
Szamałek K. 1995: - Geolodzy nie odkryli. Prz.Tech. 1995 nr 23 s.6-7.
Szamałek K. 1995: - Nie doić inwestora. Środowisko 1995 nr 4 s.4-8
1996
Szamałek K. 1996: - Przeszłość i przyszłość polskich rud metali. Rzeczpospolita nr 271 (4525) dodatek Metalurgia s.III.
Szamałek K. 1996: - Nie za wszelką cenę. Ekoprofit nr 4
Szamałek K. 1996: - Opatrzność mogła być łaskawsza. Prz. Tygodniowy  2 października 1996. s.9 (rozmowa A.Dryszla).
1997
Szamałek K. 1997: - Kopalnie nie będą zamknięte. Prz.Tygodniowy – dodatek Przegląd Wyborczy s.II.
Szamałek K. 1997: - Węgla nie wystarczy na zawsze. Środowisko nr 3(99)/97, s.4-5.
Szamałek K. 1997: - Po powodzi… Ekoprofit nr 9(13), s.19 -21
Szamałek K. 1997: - Raport z pierwszej linii. Gospodarka wodna nr 11 (587), s.340 – 342. rozmowa E.Skupińska
Szamałek K. 1997: - A-2 za Piasecznem. Przegląd ekologiczny (dodatek do Przeglądu Tygodniowego) nr 9(9) s.19-20.
Szamałek K. 1997: - Geologia też chroni środowisko. Rzeczpospolita nr 54 (4610) dodatek Ochrona środowiska s.III.
2001
Szamałek K. 2001: - Nowa ocena funduszu. Przegląd nr 25 (44), s.61.
Szamałek K. 2001: - Polska - kraina żywiołów? Przegląd  nr 31(85) 2001, s.55-56.

2003
Szamałek K. 2003: - Mamy swoją działkę na Pacyfiku. Przegląd nr 31 (188), s.22-23.
Szamałek K. 2003: - Bilansowanie zasobów. Prz.Tech. 2003 nr 24 s.8-9 il.
Szamałek K. 2004: - Święto Państwowego Instytutu Geologicznego. Prz.Geol. 2004 nr 5 s.354

2005
Szamałek K. 2005: - Wprowadzenie w:  Śliżewski W., Salski W. & Z.Werner, „Polscy geolodzy na pięciu kontynentach”. PIG 2005.
Szamałek K. 2005: - Finansowanie zadań geologicznych. Prz. Geol. Nr 1, s.2, 2005.
Szamałek K. 2005: - Osobista geologiczna stratyfikacja. Prz.Geol. nr 2, s.2, 2005.


2007
Szamałek K. 2007: - Perspektywy nauk o Ziemi. W: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych: PAN Wydz.VII materiały konferencji z listopada 2004 r. s.15-18.III. Udział w konferencjach i wygłoszone referaty


1983
II Krajowa Konferencja „Minerały i surowce ilaste” Kraków AGH, 7-9.09.1983, referat: Szamałek K.:Wpływ szybkości wypalania surowców ilastych na skład mineralny, własności technologiczne i fizyczne tworzywa ceramicznego.

1987
Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego w badaniach UW.  Referat z St.Speczikiem

1988
III Krajowa Konferencja „Minerały i surowce ilaste” Warszawa 6-8.09.1988, referat: Szamałek K., Yousseff El-Sayed Mineralogia i geneza kaolinu ze środkowo-zachodniego Synaju, Egipt.

1989
26th Annual Meeting Clay Minerals Society, 25-28.09.1989 Sacramento, California, USA.

1991
5th Int.Meeting „Eurolat’91” „Supergene Ore Deposits and Mineral Formation” 23-24 August 1991, Berlin, Germany, referat : Barczuk A., Szamałek K., Youssef El-Sayed: Lateritic pisolitic kaolins of Aswan area (SW Egypt).
7th Euroclay Conference  Dresden ’91, Germany. referat

1994
I Konferencja Biomateriały, materiały w ochronie zdrowia i środowiska. Kraków 5-7 września 1994 - referat: Szamałek K., Speczik S. Możliwości zastosowania krajowych surowców ilastych do utylizacji odpadów galwanicznych.
1995
Szamałek K., Hoffmann M., Galos K. 1995: referat Zasoby paliw kopalnych w Polsce - bilans, stan obecny i prognozy zmian. Paliwa i energia, Kiekrz 3-5.10.1995
Szamałek K. 1995: , referat: Concession policy in Poland . Konferencja East meets west, Kraków AGH 1995.
Szamałek K. 1995: referat Polityka resortu w dziedzinie ochrony środowiska geologicznego. Kartograficzne metody badań a sporządzanie ocen ekologicznych środowiska naturalnego. Konferencja Pułtusk 27-28 listopada 1995 r.

1996

Barczuk A., Szamałek K., Wyrwicki R. 1996 referat  Porcellanites from the „Turów” lignite open pit mine (Zittau basin, SW Poland). 5th International Congress on Applied Mineralogy in the Minerals Industry, 2-5 June 1996 Warsaw
Szamałek K., Nawalany M. 1996 referat Environmental technologies and services investments in Poland vs the Polish government environmental policy. Glob ’96 Vancuver, Canada1998
Meeting of European Experts  Oder Flood’97. Referat : Flood’97 - Lessons learnt in Poland. Potsdam, Niemcy, maj 1998 r. PIK.
1999
V Kraj. Konf. Gospodarki Wodnej & bdquo;Gospodarka wodna w warunkach reformy państwa” Ustroń 12-14.X.1999. Referat (razem z P. Kowalczakiem) „Rola mediów w stanach nadzwyczajnych”.

2000
Crisis management in Poland. NATO Marshall Center for security Studies - Garmisch Partenkirchen. Referat w trakcie konferencji „Crisis Management in Modern Democracies”.
Zagospodarowanie kopalin towarzyszących 23-25.05.2001 Bełchatów. Referat zamawiany „Kopaliny towarzyszące – wydobywanie, składowanie i zbywanie w świetle obowiązującego prawa.
2002
XII Konf. „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” Świeradów Zdr. 26-28 czerwca 2002, PAN. Referat – Funkcje opłaty eksploatacyjnej.
2003
VI Konferencja „Zagospodarowanie Kopalin Towarzyszących w Górnictwie Odkrywkowym Kamień Śląski 11-113.06.2003. Referat Zmiana funkcji opłaty eksploatacyjnej w prawie geologicznym i górniczym. Współautorzy Jędrzejewska A. & Wiśniewski W.
III Europejski Kongres „Dialog i Uniwersalizm” Warszawa 20-27 sierpień 2003. Referat – Uniwersalizm i holizm w ekologii.
2004

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN 28 września 2004 r. Referat na zebraniu Komitetu pt.: „Perspektywy gospodarki morskiej – szanse i zagrożenia”. Referat: Kotliński R., Szamałek K., Domżalski J., Mazurek A.  - Perspektywy rozwoju eksploatacji kopalin użytecznych dna morskiego w świetle prognoz na świecie i w Polsce.  
Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych: Konferencja PAN Wydz.VII  listopad 2004 r. – wystąpienie „Perspektywy nauk o Ziemi”
2005
II Międzynarodowa Konferencja procesorów energii Eco-Euro-Energia 7-8 czerwca 2005 Bydgoszcz. Referat K.Szamałek - Instrumenty wsparcia inwestycji odnawialnych źródeł energii.
II Międzynarodowy Kongres Mórz i Oceanów. 21 Wrzesień 2005 Szczecin - referat otwierający Kongres - Szamałek K. Ocean as a source of mineral raw materials  (w języku angielskim)
Workshop of EU Legislation & Initiatives regarding Access to Mineral Resources in the Extractive Industry Sector TAIEX, 13.06.2005 Kraków. Referat Szamałek K.  - Polish Mining Industry: Legislation and Policies.
14th European Biomass Conference, Paris 17-21 October 2005
2006
Word Suistainable Energy Days 1-3.03.2006 Wels Austria – referat “Innovative funding of solar & biomass projects”. Współautorzy J.Janota-Bzowski, M.Popiołek, D.Szymczak
I Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego Solina 17-20 maja 2006 r. Referat – Wspieranie energetyki solarnej ze środków Ekofunduszu. Współautor M.Nowicki
III Międzynarodowa Konferencja procesorów energii Eco-Euro-Energia 7-8 czerwca 2006 Bydgoszcz. Referat z M.Nowickim „Ekologiczne i ekonomiczne problemy współspalania biomasy”.
XVI Konferencja „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” Zakopane 15-17.11.2007, referat „Geologiczno-gospodarcze aspekty nielegalnej eksploatacji kopalin”

2007
XVII Konferencja „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” Zakopane 14-16.11.2007, PAN IGSMiE, referat „Kopaliny i surowce mineralne w świetle teorii zasobów naturalnych”.
VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej Wrocław 19-21 października 2007, referat Piekarska B., Szamałek K., Samoliński B.  - Analiza czynników środowiskowych a epidemiologia chorób alergicznych u dzieci.
Konferencja z okazji 55-lecia Wydziału Geologii UW, 30 listopada 2007 Warszawa – referat Geologia a globalne zmiany klimatu – Dr hab. Krzysztof Szamałek.
Targi Geologia 2007.PKiN– referat  - Uwarunkowania wykorzystania energii geotermalnej w Polsce.

2008
Targi Geologia 2008 PKiN – referat Finansowanie działań w zakresie geologii i ochrony środowiska na szczeblu powiatu i gminy.
Cykle koniunkturalne a strategie działania w sektorze mineralnym – ref.  XI Konferencja Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych. Zasoby złóż kopalin w strategii zarządzania środowiskiem naturalnym. Zakopane 9-11.06.2008
Swoboda wykonywania zawodu geologa w UE oraz kierunki zmian w prawie geologicznym i górniczym. Referat zamawiany I Polski Kongres Geologiczny 26.06.2008 Kraków
Prawno-ekonomiczne uwarunkowania działalności poszukiwawczo-wydobywczej w Polsce - referat. Warsztaty i konferencja szkoleniowa „Prawo geologiczne i górnicze oraz ochrona środowiska w sektorze poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów w Polsce. Czarna 21-25 lipca 2008 r. SITPNIG.


IV. Patenty

Technologia utylizacji wysokochromowych odpadów galwanicznych metodą ceramiczną. Patent nr P.-299475 (współautor St. Speczik) 1993.V. Recenzje publikowane i wydawnicze


1986
Raport o stanie świata. PWE 1986, Prz.Geol. nr 10, 1987.

1988
Atłas morfołogiczieskich tipow żieliezomanganciewych konkrecji Tichogo Okieana. Praca zb. Pod red.
B.G.Egizarow, W.Zuk, 1985. Prz.Geol. nr 3, 1988, s. 183.
Hydrous Phyllosilicates (exclusive of micas). Bailey S.W. red.. Rev. In Miner., vol.19, 1988, Min.Soc.of America, series Editor Paul H.Ribbe. Prz.Geol. nr 10, 1990, s.147.

1990
Clay minerals and the origin of life. Graham A., Cairus-Smith, Hartman H. Cambridge Univ.Press, London,NY,1986. Prz.Geol. nr 10, 1990, s.454.
Gieołogia i minieralnyje resursy Mirowogo Okieana. Pr.zbiorowa, Intermorgeo, Warszawa, 1990.Prz.Geol. nr 9(461), 1991, s.423-424.
1991
Zarys gospodarki surowcami mineralnymi. Bolewski A., Gruszczyk H. & Gruszczyk E. 1991. Prz. Geol. Nr 11-12 s.549-550.
1999
Flood Response and Crisis Management in Western Europe. Edts U. Rosenthal & Paul’t Hart, Springer-Verlag 1998. Hydrol. Sci. Jour. Vol. 44 (5), 1999, s.489 – 490.

2001
Katastrophenschutz. Materielle Vorgaben von. Art. 10 Abs. 1 und 4 USG. Ch. Errass. Universitatsverlag Freiburg, 1998. Prz. Geol. Vol. 49, nr 10/1, 2001, str. 849. (wespół z W.C. Kowalski, W. Mizerski)

2005
Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. B.Fiedor (red), S.Czaja, A. Graczyk & Z.Jakubczyk. Prz. Geol. Nr 5,2003, s.374.
Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Surowce ilaste. Ney R. (red.). Prz.Geol. nr 9 2005 s. 721.

2006
Metale ciężkie w osadach stokowych obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej. Wojciech Zgłobicki – recenzja dla Przeglądu Geologicznego
Mineralogia i geochemia surowców ilastych z wybranych złóż południowej Wielkopolski. A. Duczmal-Czernikiewicz -
Recenzja dla Przeglądu Geologicznego.
Główne problemy prawa geologicznego i górniczego oraz możliwe i niezbędne kierunki jego zmian – M.Nieć, A.Jędrzejowska, R.Sałaciński, A.Stefanowicz, R.Uberman – recenzja dla Przeglądu Geologicznego.

2007
Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego.2007, P.Wyszomirski, K.Galos – recenzja dla wydawnictwa Naukowo-Dydaktycznego AGH Kraków.
2008
Właściwości wybranych iłów jasnowypalających się w aspekcie optymalizacji składu surowcowego do krajowej produkcji płytek ceramicznych typu gres porcellanato. K.Galos – recenzja raportu końcowego grantu badawczego.
Recenzja dla Gospodarki Surowcami Mineralnymi (czasopismo z listy filadelfijskiej). R. Kotliński,  J. Mucha, M. Wasilewska – Problemy szacowania zasobów złóż konkrecji polimetalicznych na Pacyfiku.
Recenzja dla Gospodarki Surowcami Mineralnymi (czasopismo z listy filadelfijskiej). Koncesja na wydobywanie kopalin jako prawny instrument ochrony środowiska. R.Mikosz
Recenzja dla Gospodarki Surowcami Mineralnymi (czasopismo z listy filadelfijskiej). E.Sobczyk – Wskaźnik ψp jako miernik poziomu gospodarki zasobami złóż węgla kamiennego.

VI. Publicystyka geologiczna


1987
Audycje Polskiego Radia pr.IV
Bogactwa mineralne oceanu światowego - Gra o przyszłość. 10.04.1987
Znalezisko meteorytu w Kłodawie. Przegląd publikacji popularno-naukowych.18.05.1987.
Bogactwa mineralne Syberii. Alfa i Omega. 10.05.1987.
Węgiel brunatny i surowce towarzyszące. Gra o przyszłość. 8.05.1987.
Alternatywne źródła energii. Alfa i omega. 9.08.1987.
Supergłębokie wiercenie w RFN. Alfa i omega. 13.09.1987.
Zagadnienia surowcowe w „Raporcie o stanie świata 1984”. Studio ekspertów. 16.09.`1987.
Supergłębokie wiercenia. Gra o przyszłość. 3.09.1987.
Szamałek K. : - Spotkanie geologów UW z głównym geologiem kraju.  Prz. Geol. 1987  nr 10 s.544-545


1988
Audycje Polskiego Radia pr.IV
Wody geotermalne w Polsce. Gra o przyszłość. 31.03.1988.
Refleksje z podróży do Egiptu. Alfa i omega. 10.04.1988.
Organizacja „Interoceanmetal” z udziałem Głównego Geologa Kraju. Widnokrąg. 16.09.1988.
Węgiel wobec innych surowców energetycznych w przyszłości. Widnokrąg. 3.06.1988.
Naukowiec rewizjonistą. Rozważania. 15.09.1988.
Człowiek a glina. Alfa i omega. 18.09.1988.
1999
Telewizja Polska Program 1 - „Po pierwsze środowisko” (6 audycji)

2000
Telewizja Polska Program 1 – „Po pierwsze środowisko”. (6 audycji)


VII. Staże zagraniczne


1984
Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa, Wydział Geologii, Moskwa, ZSRR - 3 m.-ce

1987
Cairo University, Faculty of Geology, Cairo, Egypt - 3 m.-ce
RWTH Aachen, Faculty of Geology,Germany - 2 tygodnie

1989
Technische Universitat  Faculty of Geology,West Berlin, Niemcy - 2 tygodnie
Indiana University, Bloomington, USA, Faculty of Geology - 4 m.-ce, stypendium IREX

VIII. Prace niepublikowane


1980
Szamałek K., Wyrwicki R.: Skład mineralny i właściwości ceramiczne surowca ilastego złoża Emma w Mikołowie”.

1981
Wyrwicki R., Szamałek K., Dunin M.: Wyniki badań składu mineralnego i własności ceramicznych iłów
        liasu okolic Wręczycy.
Wyrwicki R., Szamałek K., Bojakowski T.: Wyniki badań składu mineralnego i własności ceramicznych
        surowców ilastych rejonu Zawiercie-Wieruszów.
1982
Szamałek K.: Prawna ochrona kopalin towarzyszących - zakres, skuteczność i metody na przykładzie złóż
        kaolinów współwystępujących z węglem brunatnym w Zagłębiu Turoszowskim. Arch. Wydz.
        Zarządzania UW, praca magisterska, s.54.

1985
Kowalski W.C. & Szamałek K.: Aktywizacja wydobycia i przeróbki pospolitych kopalin dla potrzeb lokalnej produkcji materiałów budowlanych. Dla Urzędu Rady Ministrów.

1992
Mineralogiczno-geochemiczna ocena procesu przemian w betonach ciężkich z zastosowaniem kruszywa hematytowego. Szamałek K., Sałaciński R., Nejbert K. Dla Instytutu Techniki Budowlanej Warszawa

1993

Ocena możliwości zastosowania odpadów pogalwanicznych do poprawy barwy wyrobów ceramicznych cegielni SSM w Starachowicach.
Określenie możliwości utylizacji odpadów z Radomskiej Wytwórni Telefonów RWT. Archiwum „Envira” sp. z oo.

1999
Szamałek K. :Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy prawo geologiczne i górnicze, Archiwum Biura Studiów i Analiz Kancelarii Sejmu RP.
2000
Szamałek K. : Opinia o obywatelskim projekcie ustawy o zachowaniu narodowego charakteru. Archiwum Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP.
Szamałek K.: Ekspertyza o projekcie ustawy o ochronie środowiska. Archiwum Biura Studiów i Ekspertyz  Kancelarii Sejmu RP.
2001
Szamałek K. – Opinia o sprawozdaniu podkomisji dotyczącym Projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Arch. Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP.
2002
Rzemykowski T., Szamałek K. – Górnictwo naftowe samodzielnym przedsiębiorstwem wydzielonym ze struktury PGNiG. 1-5 czerwiec 2002, Warszawa.

IX. Prowadzone wykłady i zajęcia

Geologia ekonomiczna
Prawo geologiczne i górnicze
Surowce mineralne mórz i oceanów
Ekonomia środowiska
Zarządzanie środowiskiem
Odnawialne źródła energii

X. Zamawiane referaty na konferencje


Szamałek K. : - Uniwersalizm i holizm w ekologii. III Europejski Kongres „Dialog i Uniwersalizm” Warszawa 20-27 sierpnia 2003.
Kotliński R., Szamałek K., Domżalski J., Mazurek A. : - Perspektywy rozwoju eksploatacji kopalin użytecznych dna morskiego w świetle prognoz na świecie i w Polsce. Komitet Prognoz „Polska 2000plus” PAN 28 września 2004 , posiedzenie komitetu „Perspektywy gospodarki morskiej – szanse i zagrożenia”.
Szamałek K. : - Ocean as a source of mineral raw materials.II Międzynarodowy Kongres Mórz I Oceanów. 21 wrzesień 2005 r. Szczecin.
Szamałek K.: - Polish Mining Industry: Legislation and Policies. TAIEX 13.06.2005 Kraków.
Szamałek K.: - Aspekty środowiskowe członkostwa Polski w Unii Europejskiej. PISM marzec 2005.
 
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator